Ciljevi Udruženja su:

 • zaštita interesa članova Udruženja, manjinskih akcionara tj. manjinskih vlasnika akcija emitenata iz energetskog sektora na teritoriji Republike Srpske, a prvenstveno:
  • Hidroelektrane na Trebišnjici ad Trebinje
  • Hidroelektrane na Drini ad Višegrad
  • Hidroelektrane na Vrbasu ad Mrkonjić Grad
  • Elektrokrajina ad Banja Luka
  • Elektro Doboj ad Doboj
  • Elektrodistribucija Pale ad Pale
  • RITE Gacko ad Gacko
  • RITE Ugljevik ad Ugljevik
 • povećanje vrijednosti imovine članova Udruženja kroz aktivan doprinos razvoju i unaprijeđenju ambijenta na tržištu kapitala, kao i kroz doprinos u razvoju korporativnog upravljanja pojedinačno u emitentima,
 • finansijska edukacija članova Udruženja kao i svih zainteresovanih građana.

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje sljedećim aktivnostima (Djelatnost Udruženja):

 • Organizacijom zajedničkog djelovanja akcionara
 • Organizovanjem zastupanja članova na skupštinama akcionara
 • Reagovanjima kroz sredstva javnog informisanja i medijima
 • Organizovanjem zastupanja pred sudovima i državnim organima
 • Organizovanjem angažovanja nezavisne revizije poslovanja emitenata
 • Podnošenjem inicijativa i predloga Komisiji za hartije od vrijednosti, Berzi i drugim instutucijama u cilju unaprijeđenja ambijenta na tržištu kapitala, kao i uslijed eventualno nastalih i uočenih nepravilnosti u funkcionisanju istog
 • Podnošenjem inicijativa i prijedloga emitentima, traženju objava i pojašnjenja vezano za važne poslovne događaje iz poslovanja istih
 • Organizovanjem edukativno-promotivnih aktivnosti koje za cilj imaju promociju standarda korporativnog upravljanja i finansijske edukacije
 • Saradnjom sa sličnim i srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu